Haitian Kreyol

Fondal Natal

Flanbwayan Haitian Literacy Project (Flanbwayan) se yon òganizasyon manm ak bi non-likratif ki ede jèn ayisyen ki fèt vini Ozetazini antre nan yon lekòl ki ka ede yo aprann lang Angle a byen, e ki bay yo tou sipò yo bezwen pou yo ka fini lekòl. Anmenm tan Flanbwayan angaje jèn moun sa yo nan la vi isit kòm jèn imigran, ede yo ajiste, entegreyo, konprann peyi an, ekspoze yo ak kèk sitiyasyon atravè aktivite kiltirèl ak sosyo-politik pou yo konprann ke jenn moun se on gwofòs: se yo ki pote chanjman ak transfòmasyon anndan kominote yo ak lavi pèsonel yo.

MysyonNou

Misyon Flanbwayan se pou nou pote yon chimen altènativ na nmitan yon gwoup etidyan system nan mete akote; pou djayi limyè nan mitan kominote imigran yo; epi ankouraje inisyativ òganizasyon ak defans tout pwoblèm edikatif yon elèv ELL (debitan nan lang Angle) ant 14 ak 21 an ka genyen. Nou ede fasilite jèn sa yo aksè nan system isit la ki gen anpil opòtinite edikasyon men tou ki chaje ak pikan . Nou chache mete yo nan chimen pouyo rive atravè edikasyon transfòme reyalite yo ak reyalite fanmi yo.

Aktivitenou:

Enfòmasyon sou lekol, Segman chak semen nan Radyo,Patisipasyon nan konferans ak diferan atelye, Fowòm chak mwa, Aktivite kiltirèl: dans fòlklorik, pwezi, teyat “Outreach” chache bay lòt jenn moun enfòmasyon, Óganize ak defann dwa lekòl pou imigran.

Ki pouvwa jenn moun genyen

Nan tout kominote jenn imigran, nap jwen jenn moun k ap reyini, k apòganize, pou yo mande chanjman, pou yo ka chanje kominoteyo. Jenn moun genyen anpil pouvwa. Se yo ki fiti an. Li enpotan anpil pou jenn moun devlope vwa yo pouyo ka kòmanse kreye opòtinite non sèlman pou tèt yo men pou tout rès mounyo. Flanbwayan se on òganizasyon jenn moun kote jenn yo se lidèchip òganizasyon an. Sa vle di òganizasyonan se pa yo. Se yo ki pou deside kisa yo vle fè. Flanbwayan kreye espas la pou jenn moun ka reyini,mete tèt yo ansanm pou yo aprann, pou yo diskite non sèlman koze global men lokal tou ki afekte kominote nou an, tankou koze lekòl ak pwogram pou nouvo imigran. Nou kreye on espas pou jenn yo bay dizon yo nan mouvman pou chanjman nan system edikasyon nan Nouyòk.

Mete pye w nandlo

Vinn on manm si ou fet vini Ozetazini e ou nanlaj 14-21an.
Pou plis enfòmasyon: 718-774-3037 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.